Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Metodika

CANISTERAPIE - KRIZOVÁ INTERVENCE

/A. Tvrdá, ELVA HELP o.s., 2004 /
 
 
- vždy v kooperaci s Integračním záchranným systémem /IZS/
- co-terapeut je plně součástí metodiky
- na psa je konkrétně poukazováno v 80%
 
Canisterapeutický tým je kooperující složkou krizi zmírňujícího IZS.
Hlavním cílem této složky je pomoc při koordinaci obětí katastrof a neštěstí na místě pohromy, nikoli v jejím epicentru. Canisterapeutický tým napomáhá stabilizovat stav klidu, organizovat oběti do určité lokality, kde je snahou skupiny, nebo jednotlivce pokud možno monitorovat a tím předejít prohloubení šokového stavu a nastoupení eventuálního zkratového jednání.
Zaměří se na nejzranitelnější ze skupiny /např. děti/ a pomocí aplikací běžných metodik a technik canisterapie přenese díl pozornosti na nestresové prožitky.
Canisterapeutický tým je takto k dispozici i členům IZS.
Co-terapeut je v počáteční fázi prostředníkem k navázání kontaktu s klientem.
 
Přímá krizová intervence   /PKI/
 
Způsob aplikace:
 
Canisterapeut je vyzván zástupcem IZS k akci, dopraví se na místo neštěstí kde kontaktuje koordinátora akce, který canisterapeutovi sdělí plánovaný průběh záchranné akce a její organizační vize.
Canisterapeut podléhá plně instrukcím koordinátora /velitele/ záchranné akce a jedná podle jeho nařízení.
 
Klíčové otázky:
 
/přibližně- v rámci možností/
- základní fakta o neštěstí /pro informovanost obětí/
- počet obětí
- skladba obětí - pohlaví, věk, národnost
- současná lokalita /kde je výhodné soustředit skupiny/
- budoucí lokalita /kam budou skupiny soustředěny/
 
Stabilizačně krizová intervence   /SKI/
 
Způsob aplikace:
 
Canisterapeut po aplikaci PKI dochází nadále za skupinou /oběti krize/ na místo momentálního /náhradního/ ubytování. Nebo je canisterapeut koordinátorem IZS informován o takové skupině nezávisle na jeho předchozí působení.
Canisterapeut kontaktuje kompetentní osobu v místě působení skupiny /obětí krize/ a domlouvá data a hodiny vhodné pro terapii. Aplikuje přednostně na nejzranitelnějších ze skupiny /děti, senioři/ běžné techniky canisterapie.
 
Cílová skupina:
 
Děti, dospělí, senioři, jakožto oběti krize = požárů, výbuchů, sesuvů, zátop, /vichřice, tornád, zemětřesení, teroristických ataků.../ budov obytných a multifunkčních, ale i imigranti přepravovaní v nedůstojných podmínkách v náhradním /dočasném/ ubytování na území ČR.
 
kooperace:
 
-složky IZS, psychoterapeut, orgány státní správy, pracovníci a dobrovolníci intervenčně-humanitárních organizací
 
canisterapeut:
 
-není veřejně činnou osobou, vždy podléhá instrukcím koordinátora IZS a zástupcům státní správy
 
co-terapeut:
 
-pro tuto metodiku je možné využít jedinců s pevnou nervovou soustavou a zvládnutým základním výcvikem
 velkých i miniaturních proporcí
 
konkrétní požadavky:
 
- ovladatelnost na vodítku i bez vodítka
- klid i na nepříjemném povrchu
- odložení a klid u cizí osoby
- klid v prašném, zakouřeném, mokrém,...jinak extrémním prostředí
- přímá účast na secvičení složek IZS
- košilka, nebo postroj nejlépe s brašničkami
 
Průběh aplikace:
 
Představení týmu klientům, zahájení komunikace verbální i neverbální, relaxační hlazení psa, použití psychoterapeutických technik při komunikaci vedoucích k uklidnění, facilitaci a pozitivní motivaci klientů.
 
Závěr:
 
Klienti měli možnost sdělit své dojmy a bolesti canisterapeutovi, i klienti jejichž stav nevyžadoval život zachraňující úkony a péči prošli silným působením stresujících událostí, které nese riziko posttraumatického stavu. Tomu canisterapeut pomáhá předcházet aplikací vhodně volené techniky canisterapie.
Členové složek IZS působí na místě akce mnohdy dlouhé hodiny, relaxace je nutná pro další efektivní pomoc při zmírňování dopadů krize. Canisterapeutický tým vnáší do děje intervence část optimismu a předchází „syndromu vyhoření“, je spojnicí se světem „před krizí“, nebo „mimo krizi“.
Účinky aplikace jsou psychosociálně pozitivní.
 
Metodika byla zpracována Andreou Tvrdou za konzultace paní Cindy Ehles – zakladatelky národní org. AACR v USA osobně působící touto metodou mj. i na krizi v NY v roce 2001.

Zpracovaná metodika byla představena a přijata složkami IZS ČR Libereckého kraje, představena byla na Národní konferenci O Zooterapiích v Mladé Boleslavy, vše  roku 2004.

***************************************************************************************

Struktura Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotka ČČK má (min.) 21 členů v následující struktuře dle odbornosti a vymezených hlavních úkolech:

velitel
řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS
zdravotnická sekce
poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
ubytovací sekce
zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
stravovací sekce
zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
psychosociální sekce
poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin
technická sekce
zajišťení technického zázemí HJ ČČK (spojení, doprava, materiální vybavení, logistika a návaznost na krajské sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK.

 

Pro vlastní zásah se rozkazem velitele sestavují oddíly (skupiny HJ ČČK). Složení jednotlivých zásahových skupin se flexibilně určuje výběrem z jednotlivých sekcí s ohledem na potřebu v místě nasazení (např. evakuační centrum).

Přesně specifikováno je také materiální vybavení HJ ČČK zdravotnickým materiálem, materiálem pro nouzové stravování a ubytování a pro technické vybavení HJ ČČK.

(ZDROJ: http://www.cck-cr.cz/cz.php?id=hjstruktura)

********************

POZNÁMKA ELVA HELP:

Canisterapeutický komfortní tým doplňuje psychosociální sekci a flexibilně spolupracuje s celou Humanitární jednotkou.

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA KE SAMOSTUDIU:

VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.

HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

GLASSER, W. Terapie realitou. Praha: Portál, 2002.

RONENOVÁ, T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Praha: Portál, 2000.

ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

LISTER – FORD, CH. Transakční analýza. Praha: Portál, 2006.

VELEMÍNSKÝ M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007.

 

 DOPORUČUJEME STUDIUM AKREDITOVANÉHO KURZU:

"Krizová intervence tváří v tvář"

 

****************************************************************************************************

*****************************************************************

*******************************